PRODUKTER

MENY

INFORMASJON ANG. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Kjære kunder og forretningspartnere,

denne filen inneholder grunnleggende informasjon om hvordan vi behandler dine personlige opplysninger.

På bakgrunn av de nye EU-bestemmelsene er denne teksten utarbeidet i tråd med EU-parlamentets og Europarådets direktiv nr. 2016/679 av den 27. april 2016 om vern av fysiske personer når det gjelder behandling av personopplysninger og fri bevegelse av slike personopplysninger og om avvikling av direktiv 95/46/EU (GDPR).

For at den skal være så oversiktlig som mulig, foreligger teksten i form av spørsmål og svar.

Du får denne informasjonen i følgende rekkefølge:

 1. Hvem administrerer personopplysningene?
 2. Til hvilke formål trenger vi personopplysninger?
 3. Hva er det rettslige utgangspunktet for behandling av personlige opplysninger?
 4. Hvordan har vi hentet inn personopplysninger?
 5. Hvilke kategorier personopplysninger behandles?
 6. Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger?
 7. Kommer vi til å overføre personopplysninger til andre?
 8. Kommer vi til å overføre personopplysninger til tredjeland eller internasjonale organisasjoner?
 9. Hvor lenge kommer vi til å lagre personopplysninger?
 10. Hvilke rettigheter har du når det gjelder behandling av personopplysninger og hvordan kan du gjøre disse gjeldende?
 11. Blir personopplysninger evaluert automatisk?

Det er grunnleggende informasjon vi som forvaltere av personopplysninger er pliktige til å oppgi som vi her forelegger for deg.

Skulle du ha noen som helst spørsmål ang. behandling av dine personopplysninger, så ikke nøl med å kontakte oss.

1 Hvem administrerer personopplysningene?

Forvalteren er en person som på egen hånd, ev. i fellesskap med andre, fastsetter formål og tar avgjørelser om hvilke måter personlige opplysninger blir behandlet på.

Forvalteren av personlige opplysninger er følgende foretak:

MAGSY, s.r.o., Holešovská 457, 763 16 Fryšták, Tsjekkia.

Forvalteren kan kontaktes på følgende e-postadresse: magsy@magsy.cz

2 Til hvilke formål trenger vi personopplysninger?

Forvalteren behandler personlige opplysninger for å:

 • Kunne sikre at et avtaleforhold inngås og deretter oppfylles mellom forvalteren og deg (art. 6, avsn. 1, bokstav b) i GDPR). Av et slikt forhold framgår det andre forpliktelser i forhold til lover og regler og forvalteren må derfor behandle personlige opplysninger i tråd med dette formålet (art. 6, avsn. 1, bokstav c) i GDPR);
 • Beskytte sine berettigede interesser (art. 6, avsn. 1, bokstav f) i GDPR), som i første rekke er markedsføringsformål. For at forvalteren på en optimal måte skal kunne tilpasse kunngjøringer av kommersiell art med tilbud på produkter og tjenester til dine behov, behøver forvalteren til dette håndteringsformålet å innhente ditt entydige samtykke (art. 6, avsn. 1, bokstav a) i GDPR).

Å oppgi personlige opplysninger til en forvalter er et generelt rettslig og avtalefestet krav. Når det gjelder det å oppgi personlige opplysninger til markedsføringsformål, hvilket ikke representerer oppfyllelse av forvalters avtalemessige og rettslige forpliktelser, kreves det ditt samtykke. Dersom du ikke gir forvalter ditt samtykke til behandling av personlige opplysninger til markedsføringsformål, betyr det ikke at forvalter som følge av dette vil nekte å levere deg sine produkter eller tjenester på bakgrunn av avtalen.

3 Hva er det rettslige utgangspunktet for behandling av personlige opplysninger?

 • Oppfylling av avtaler: Utarbeidelse av tilbud, framsendelse av varer, overholdelse av garantier for varer og behandling av reklamasjoner
 • Forpliktelser gjennom lov: Arkivering av fakturaer, overholdelse av garantier for varer og behandling av reklamasjoner
 • Berettigede interesser: Å sørge for service, markedsføring, vern om forretningsdrift og eiendom.
 • Samtykke: Sending av informasjon med nyheter, rabattkampanjer o.l.

4 Hvordan har vi hentet inn personopplysninger?

Forvalteren har fått tak i personlige opplysninger fra deg direkte, og det i første rekke fra skjemaer du har fylt ut, gjensidig kommunikasjon eller avtaler som er inngått. Foruten dette, kan personlige opplysninger også stamme fra offentlig tilgjengelige kilder, registre og arkiver, f.eks. fra Foretaksregistret, Gjeldsregistret, yrkesregistre osv. I tillegg kan forvalteren ha fått personlige opplysninger fra tredjeparter med autorisasjon til adgang til og behandling av dine personlige opplysninger som vi samarbeider med og videre fra informasjon fra internett som du selv har lagt ut der.

5 Hvilke kategorier personopplysninger behandles?

For å kunne sikre at du blir tilfreds med at forpliktelsene oppfylles på en skikkelig måte, for å sikre at de lovfestede pliktene oppfylles, for å kunne sørge for et personalisert tilbud av forvalterens varer og tjenester og til ytterligere formål som nevnt overfor, behandler forvalteren følgende kategorier personlige opplysninger:

 • Grunnleggende identifikasjonsopplysninger - fornavn, etternavn, postadresse
 • Kontaktopplysninger - telefonnummer og e-postadresse
 • Nettsidene som besøkeren har kommet seg inn på foretaket MAGSYs nettsted fra
 • IP-adresse
 • Dato og tidspunkt, samt varighet besøkeren var inne på MAGSYs nettsted
 • Ev. spørsmål besøkeren har stilt
 • Opplysninger ang. nettleser og operativsystem som besøkeren av MAGSYs nettsted bruker

6 Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger?

Det lovmessige ved behandlingen er gitt gjennom bestemmelsen i art. 6, avsn. 1 i GDPR. Ifølge denne er behandlingen lovlig, såframt dette er tvingende nødvendig for at en avtale skal kunne oppfylles, for at forvalterens lovmessige plikter skal kunne oppfylles, for at forvalterens berettigede interesser skal kunne beskyttes eller for at behandlingen skal kunne skje på grunnlag av det samtykket du har gitt oss.

7 Kommer vi til å overføre personopplysninger til andre?

Våre medarbeidere og disse samarbeidende foretakene har adgang til dine personlige opplysninger:

 • Eksternt regnskapsføringsfirma
 • Spedisjonsfirma
 • IT-systemenes forvaltere

Med samtlige av disse medarbeiderne og foretakene har vi inngått en avtale som binder partene til å håndtere de overleverte personlige opplysningene på den måten det kreves gjennom GDPR.

Personlige opplysninger må vi dessuten som en del av våre lovfestede plikter overlevere til offentlige forvaltningsorganer, slik som likningsmyndigheter, domstoler, strafferettslige organer eller organer som fører tilsyn over kapitalmarkedet.

8 Kommer vi til å overføre personopplysninger til tredjeland eller internasjonale organisasjoner?

Vi kommer ikke til å overlevere personlige opplysninger til land utenfor EU eller EØS.

9 Hvor lenge kommer vi til å lagre personopplysninger?

Vi kommer kun til å oppbevare personlige opplysninger i det tidsrommet som er uunnværlig for å kunne behandle dem i tråd med formålet. Når denne tidsperioden er omme, vil vi anonymisere opplysningene eller så vil de bli trygt og ugjenkallelig fjernet, slik at de ikke skal kunne misbrukes.

10 Hvilke rettigheter har du når det gjelder behandling av personopplysninger og hvordan kan du gjøre disse gjeldende?

Forvalteren anstrenger seg for at behandlingen av dine personlige opplysninger skal skje på en ordentlig og framfor alt trygg måte. Du er garantert rettigheter som beskrevet i denne teksten og som du kan gjøre gjeldende overfor forvalteren.

Du kan gjøre dine rettigheter gjeldende ved å sende en skriftlig anmodning enten til e-post- eller postadressen som er oppgitt i avsnitt 1.

Alle meddelelser og uttalelser som gjelder rettigheter som du gjør gjeldende ytes av forvalteren kostnadsfritt for deg. Dersom det imidlertid skulle være snakk om en åpenbart uberettiget eller urimelig anmodning, og i så fall i særdeleshet for at den gjentar seg, er forvalteren berettiget til å beregne seg en rimelig avgift som tar hensyn til de administrative kostnadene knyttet til å yte den informasjonen det anmodes om. I tilfelle du gjentatte ganger skulle anmode om å få tilsendt kopier av behandlede personlige opplysninger, forbeholder forvalteren seg av denne grunn rett til å beregne seg en rimelig avgift for de administrative kostnadene til dette.

Uttalelser og ev. informasjon om tiltak som er truffet yter forvalteren deg så snart som mulig, og da senest innen det har gått én måned. Forvalteren har, med hensyn til behov og i hvilken grad anmodningene er kompliserte og også antall anmodninger som kommer inn, anledning til å forlenge denne fristen til to måneder. Forvalteren vil informere deg om ev. forlengelse av fristen, i tillegg til å angi årsak.

10.1 Rett til informasjon om behandling av dine personopplysninger

Du har rett til å be forvalteren om informasjon om hvorvidt personlige opplysninger blir behandlet eller ikke. Dersom personlige opplysninger blir behandlet, har du rett til å be forvalteren om informasjon særlig ang. forvalterens identitet og kontaktopplysninger, vedkommendes stedfortreder og evt. hvem vedkommende har betrodd behandlingen av personlige opplysninger til, samt formålene med behandlingen, hvilke kategorier personlige opplysninger det er som blir berørt, mottakere eller kategorier mottakere av personlige opplysninger, berettigede forvaltere, en oppsummering av dine rettigheter, om at det er anledning for deg å henvende seg til Dataverntilsynet, om kildene til de personlige opplysningene som behandles og om automatisert beslutningstaking og utarbeidelse av profiler.

Dersom forvalteren har til hensikt å behandle dine personlige opplysninger videre for et annet formål enn de ble innhentet for, vil forvalteren før foretaket går videre med behandlingen av opplysningene gi deg informasjon om disse andre formålene og annen informasjon knyttet til dette.

Informasjon som gis deg som en del av at du gjør denne rettigheten gjeldende er allerede med i denne teksten. Det er imidlertid ingen hindring for at du ikke kan be om å få den en gang til.

10.2 Rett til adgang til personopplysninger

Du har rett til å be forvalteren om informasjon om hvorvidt dine personlige opplysninger blir behandlet eller ikke og hvis de blir det, har du tilgang til informasjon om formålene med behandlingen, kategoriene de aktuelle personlige opplysningene hører inn under, mottakere eller kategorier av mottakere, lagringsperiode for personlige opplysninger, informasjon om dine rettigheter (rett til å be forvalteren om å korrigere eller slette opplysninger, begrense bearbeidelsen av opplysninger, samt legge inn innsigelser mot slik bearbeiding), om retten til å legge inn klage overfor Dataverntilsynet, informasjon om kildene til de personlige opplysningene som behandles og om hvorvidt det foregår automatisert beslutningstaking og utarbeidelse av profiler og informasjon som gjelder den framgangsmåten som brukes, i likhet med hva det innebærer, betydningen av og forutsatte konsekvenser av slik bearbeiding for deg, informasjon og garantier i tilfelle overlevering av personlige opplysninger til tredjeland eller internasjonale organisasjoner. Du har rett til å få kopier av de personopplysningene som bearbeides. Andre personers rettigheter og frihet får imidlertid ikke berøres på en ugunstig måte av rettigheten til å få slike kopier.

10.3 Rett til korrigeringer

Dersom det skulle oppstå endringer knyttet til din bopel, telefonnummer eller andre opplysninger som kan anses som personlige opplysninger, har du rett til å be forvalteren om å korrigere de personlige opplysningene som oppbevares. I tillegg har du rett til tilføyelse av ufullstendige personlige opplysninger, og også å få en ny (tilleggs-)erklæring fra forvalteren.

10.4 Rett til sletting (rett til å bli glemt)

I visse fastsatte tilfeller har du rett til å be forvalteren om å slette dine personlige opplysninger. Til årsakene som begrunner slike tilfeller hører bl.a. det at de opplysningene som behandles ikke lenger er nødvendige til de formålene de er beregnet på å brukes til. Forvalteren sletter automatisk personlige opplysninger når den nødvendige tidsperioden er omme, du kan imidlertid når som helst henvende deg til forvalteren for å anmode om dette. Din anmodning blir deretter gjenstand for individuell vurdering (til tross for din rett til å få opplysninger slettet, kan det forekomme at forvalteren er forpliktet til eller har berettiget interesse i å beholde dine personlige opplysninger) og du vil bli detaljert informert om utfallet av behandlingen av din anmodning.

10.5 Rett til begrensninger i behandlingen av personopplysninger

Forvalteren behandler dine personlige opplysninger kun i den utstrekning som er absolutt nødvendig. Skulle du imidlertid ha inntrykk av at forvalteren f.eks. overskrider de overfor angitte formålene som personlige opplysninger behandles til, kan du legge inn en anmodning om at dine personlige opplysninger skal behandles utelukkende til de mest nødvendige formålene lovene og reglene fastsetter eller at personlige opplysninger skal bli blokkert. Din anmodning blir deretter gjenstand for individuell vurdering og du vil bli detaljert informert om utfallet av behandlingen av din anmodning.

10.6 Rett til opplysningenes overførbarhet

Dersom du ønsker at forvalteren gir dine personlige opplysninger videre til en annen forvalter, resp. et annet foretak, overfører forvalteren dine personopplysninger i relevant format til det subjektet du har fastsatt, såframt ingen hindringer i form av lover og regler eller andre hindringer av betydning vil stå i veien for dette.

10.7 Rett til å komme med innvendinger og automatisert individuell beslutningstaking

Dersom du skulle finne ut eller bare er av den formening at forvalteren behandler dine personlige opplysninger i strid med personvernet eller i strid med lover og regler (under forutsetning av at personlige opplysninger behandles av forvalteren på bakgrunn av en offentlig eller berettiget interesse, ev. bearbeides til formål knyttet til direkte markedsføring, inkl. utarbeidelse av profiler, ev. til statistiske formål eller til formål av vitenskapelig eller historisk betydning), kan du henvende deg til forvalteren og anmode om en forklaring eller fjerning av den feilaktige tilstanden som foreligger.

Du kan legge inn innsigelser også mot automatisert beslutningstaking og utarbeidelse av profiler.

10.8 Rett til å klage til Dataverntilsynet

Du kan når som helst henvende deg med initiativ, kommentar eller klage ang. behandlingen av personlige opplysninger til det aktuelle datatilsynsorganet.

10.9 Rett til å trekke samtykke tilbake

Samtykket du har gitt til behandling av personlige opplysninger har du rett til å når som helst trekke tilbake. Det kan du gjøre i form av en skriftlig anmodning sendt enten til e-post- eller postadressen som er oppgitt i avsn. 1.

11 Blir personlige opplysninger evaluert automatisk?

Personlige opplysninger evauleres ikke automatisk, og de blir ikke benyttet til å utarbeide profiler eller til automatisk beslutningstaking knyttet til forvalterens markedsføringsvirksomhet.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram